Niyamas - Saucha, santosha, tapas, svadhyaya og isvara pranidhana